آخرین خبرها

سازمان ملل

حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران برای ارتقاء هر چه بیشتر درمان انسانی

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران برای ارتقاء هر چه بیشتر درمان انسانی و مبتنی بر شواهد ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر در مقیاس منطقه ای حمایت می کند. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »