درباره ما

به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران و بروی کار آمدن “دولت تدبیر و امید” فضای سیاسی و دیپلماتیک ایران به نحوه محسوسی تغییر یافت. یکی از الویت های این سیاست جدید حضور پرنگ و تعامل مستحکم تر در عرصه بین الملل می باشد. در چنین شرایطی ایجاد یک پنجره شفاف جهت انعکاس دیدگاه شخصیت های برجسته بین المللی درباره ایران بیش از پیش احساس می شد. به همین منظور مجموعه خبری آوا دیپلماتیک با هدف انعکاس دیدگاه و اخبار دیپلمات های خارجی در ایران، چهره های برجسته روابط بین الملل، اعضای پارلمان سایر کشورها، ایرانشناسان و فعالان صلح راه اندازی شده است.

 این سایت خبری با رعایت عرف دیپلماتیک و قوانین جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا نگاه و دیدگاه اهل نظر و تجربه را با نگاهی جامع منعکس کند. این رویکرد به طور حتم شرایط مناسب را برای بالفعل نمودن ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در بستری برمبنای اعتدال، حکمت و مصلحت فراهم می سازد.