“آلکساندر سامارسکی” سفیر اوکراین در ایران با اشاره به اهمیت اجلاس نم در تهران بر آینده روشن روابط ایران و اوکراین تاکید کرد.سفیر اوکراین در تهران با تاکید بر اهمیت جنبش نم افزود: جنبش نم بعد از سازمان ملل دارای بیشترین عضویت در جهان است و ریاست ایران بر این جنبش در سه سال آینده فرصت مناسبی برای جنبش و برای خود ایران خواهد بود.

آلساندر سامارسکی با اشاره به نقش با اهمیت ایران در منطقه یادآور شد: انتخاب ایران برای ریاست بر نم در سه سال آینده نشانی از حضور فعال جمهوری در عرصه بین‌الملل دارد.

سفیر اوکراین در تهران در خصوص حضور خود در این جنبش تاکید کرد: به عنوان عضو ناظر همکاری خود را با این جنبش همکاری می‌کنیم و اوکراین تصمیم برای خروج از جنبش ندارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin