سفیر دانمارک در ایران به ۴٢ دانش آموز از دبیرستان Silkeborg Folk در مورد ایران، روابط دو جانبه بین ایران و دانمارک و فعالیت های روزانه سفارت توضیحاتی را بیان کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این دانش آموزان درمدت اقامتشان در ایران، از شهر های کاشان و اصفهان بازدید خواهند کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin