هجدهمین جلسه کمیسیون سه جانبه برنامه مشترک بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان افغانی برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، هجدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی میان جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با میزبانی جمهوری اسلامی ایران در محل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران، در روز های ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ برگزار شد.

ریاست جلسه آقای عبدالهی معاون محترم وزیر وزارت کشور در امور امنیتی و انتظامی برعهده داشت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin