سازمان ملل متحد اظهار نگرانی کرده که شيادان با استفاده از نام و آرم ملل متحد مکاتباتی را در سطح جهان از طريق وب سايت ها، پست الکترونيکی، نمابر و تماس های تلفنی ارسال می دارند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، از آنجا که تعداد اين موارد شيادی در سطح جهان افزايش يافته، سازمان ملل به عموم مردم هشدار می دهد گول توطئه های غيرقانونی به نام سازمان ملل متحد با استفاده از آرم اين سازمان به منظور اخاذی و در بسياری موارد در اختيار قرار دادن اطلاعات شخصی خود را نخورند.

عموم مردم بايد از موارد زير اطلاع داشته باشند:

  1. سازمان ملل متحد در هيچ يک از مراحل استخدامی درخواست ارسال پول نمی کند.

لينکی به بخش ويژه با اطلاعات درباره شيادی های استخدامی با نام “هشدار نسبت به شيادی” Fraud Alert که در آن نام و آرم ملل متحد مورد سوء استفاده قرار می گيرد در صفحه اول پورتال استخدام و خدمت در سازمان با آدرس careers.un.org گذاشته شده است.

علاوه بر اين در تمامی فرصت های شغلی که روی پورتال گذارده می شود اين جمله آمده است که “سازمان ملل هيچگونه مبلغی در هيچيک از مراحل استخدامی (ارسال فرم، جلسه مصاحبه، بررسی، آموزش و غيره) درخواست نکرده و با شماره حساب های بانکی کار ندارد.”

  1. سازمان ملل متحد درباره اطلاعات خصوصی افراد از جمله شماره حساب بانکی آنان سوال نمی کند.
  2. سازمان ملل متحد از راه پست الکترونيکی، پست، نمابر (فاکس) يا ارتباط تلفنی جايزه، پاداش، اعتبار مالی، گواهينامه، بورسيه ارائه نمی کند، مگر اينکه رسما مجاز باشد و تنها از کانال های رسمی ارتباط برقرار می گردد. سازمان ملل لاتاری ندارد و جبران کننده خسارت کسانی نيست که مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.
  3. سازمان ملل متحد هیچگاه برای اعزام متخصصان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سایر افراد به خارج جهت دوره های آموزشی یا شرکت در همایش های بین المللی هزینه ای طلب نمی کند.

 

سازمان ملل متحد قويا توصيه می کند دريافت کنندگان درخواست هايی مانند آنچه در بالا ذکر شد، احتياط کافی مبذول دارند و پاسخ درخواست برای انتقال وجه يا اطلاعات شخصی را ندهند. پاسخ به اين گونه مکاتبات شيادانه و انتقال وجه يا در اختيار گذاشتن اطلاعات شخصی می تواند خسارت مالی و دزدی هويت در پی داشته باشد. افرادی که طعمه اين اقدامات می شوند می توانند در صورت تمايل به مقامات قضايی کشور خود برای هرگونه اقدام مقتضی گزارش دهند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin