سفیران پنج کشور انگلیس، بلژیک، دانمارک، لهستان و هلند در مجمع ایران و اروپا در زوریخ بر اهمیت تداوم برجام تاکید کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر لهستان در سخنانش به بهبود وضعیت اقتصادی در ایران پس از برجام اشاره کرد و افزود: اما هنوز چالشهایی وجود دارد و یکی از موانع نبود شفافیت است.

وی افزود: برداشت من این است که افرادی در دولت روحانی هستند که به روشنی درک می کنند بدون برخی تغییرات عمیق در سیستم اقتصادی وضعیت خیلی پیشرفت نخواهد کرد و به نظر من نیاز است که ایران تغییراتی ساختاری در اقتصاد انجام دهد و شفافیت را افزایش دهد.

سفیر لهستان تاکید کرد: اروپا و جامعه بین المللی در این مسیر باید به ایران کمک کنند و کمک به ایران به معنی پایبند بودن به توافق هسته ای است؛ به نظر من راه دیگری وجود ندارد ما باید گفت وگو داشته باشیم و اگر این توافق را نداشته باشیم گفت وگویی هم نیست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin