هزینه های جانبی تحصیل بار بیشتری را بردوش خانواده های آسیب پذیر برای تامین تحصیل فرزندانشان تحمیل می نماید.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نماینده کمیسرعالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با هماهنگی نزدیک با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تعداد ۷,۷۳۴ روپوش مدرسه را برای دانش آموزان پناهنده آسیب پذیردر ایران تامین نمود.

این روپوش ها توسط ۶۹ زن پناهنده که بیشتر زنان سرپرست خانوار هستند تولید شده است. این زنان پناهنده دوره مهارت های حرفه ای را گذرانده اند که از طریق برنامه های کمیساریا و شرکای اجرایی اش و بمنظور تقویت توانایی های معیشتی آنان جهت ادغام پایدار در کشورشان در زمان بازگشت هماهنگ شده اند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin