جلسه تخصصی یک روزه نقش بهینه سازی انرژی در توسعه پایدار توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

آقای دکتر ویل پارکس نماینده یونیسف، در این جلسه طی سخنانی بر اهمیت دسترسی کودکان به انرژی پایدار که بر رفاه و سلامتی آنها تأثیر گذار است، تأکید کرد.

نماینده یونیسف در ایران گفت: امروزه، راه حل های انرژی پایدار، نقش بسیارمهمی در برآورده نمودن نیازهای انرژی در سطوح جهانی، ملی و محلی بازی می کنند. علاقه و سرمایه گذاری در انرژی پایدار در سراسر جهان رو به افزایش است. اگرچه، توجه بیشتری باید به انرژی پایدار کودکان که بر سلامتی، آموزش، رفاه و رشد آنها تأثیر می گذارد، معطوف شود.

وی همچنین در مورد موضوعات، فرصت ها و موانع در زمینه دسترسی به انرژی پایدار که کودکان در سراسر جهان با آن روبرو هستند، صحبت کرد و راه حل هایی را برای رسیدگی به آنها ارائه داد.

وی در ادامه افزود: مطالعات انجام شده در تعدادی از کشورها بیانگر اهمیت موانع اجتماعی و رفتاری در استفاده از فن آوری های انرژی پایدار است. اغلب، دانش اندکی در زمینه فن آوری های انرژی پاک و تأثیرات منفی و شدید استفاده از منابع سنتی انرژی بر زندگی کودکان وجود دارد.

نماینده یونیسف در ایران همچنین بر نقش تصمیم گیری جامع در برطرف کردن موانع در دسترسی کودکان به انرژی پایدار و کسب نتایج حداکثری برای آنان تأکید کرد.

در این مراسم آقای دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خاطرنشان کرد: دسترسی عموم مردم به انرژی و خدمات آن، در اولویت برنامه های حوزه انرژی قرار دارد.

وی افزود: خوشبختانه امروزه، تمام شهر های ایران از انرژی برق برخوردار هستند و در حدود 90 درصد شهرها نیز لوله کشی گاز انجام شده است. بنابراین، از این نظر، ما به تمام اهداف خود دست یافته ایم؛ اما در زمینه انرژی تجدید پذیر و پاک، در وضعیت خوبی نیستیم.

آقای دکتر سلطانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، علاقه مندی زیادی نسبت به سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر وجود دارد و با برنامه ریزی موثر در این بخش، شاهد رشد تولید انرژی تجدید پذیر در کشور خواهیم بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin