همکاری مشترک یونیسف و وزارت بهداشت در برگزاری اولین کارگاه مراقبتهای اختصاصی نوزادان پرخطر در ایران برگزارش شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نخستین کارگاه بین‌المللی آموزش مراقبتهای تکاملی اختصاصی برای نوزادان پر خطر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان NICU در آبانماه 1392 در اصفهان برگزار شد.

این کارگاه برای تربیت مدرسین کشوری این مراقبتها و ارتقای سلامت جسمی و عاطفی نوزادان پر خطر در بخش های مراقبت ویژه، برپاشده بود.

نوزادان پرخطر در واقع آسیب پذیر ترین گروه در میان کودکان زیر 5 سال هستند. این نوزادان به علل مختلف زودتر از هنگام متولد شده اند و یا بسیار کم وزن هستند، در حالیکه هنوز به رشد و تکامل مورد انتظار خود تا پایان دوره کامل باردای نرسیده اند. آنها بدون مراقبتهای ویژه در بیمارستانها امید به زندگی بسیار پایینی دارند.

امیرحسین یارپرور کارشناس تغذیه و رشد و تکامل دوره خردسالی در دفتر یونیسف ایران گفت: در این کارگاه پنج روزه ، حدود 40 نفر پزشک و پرستار معرفی شده از طرف وزارت بهداشت به بررسی آخرین روشها در شبیه سازی خدمات بخش مراقبت های ویژه نوزادان به محیط رحم مادران پرداختند.

وی افزود: در این روش، مراقبت های تکاملی نوزادان پر خطر به صورت اختصاصی برای هر نوزاد طراحی و ارائه می شوند و در واقع هدف از این روش تبدیل مراقبتهای صرفا پروتکل محور به ارتباط محور و بر اساس بررسی و پایش رفتارهای نوزاد می باشد.

پروفسور هاید لیس آلس( Prof. Heidelise Als) دکترای روانپزشکی نوزادان از دانشگاه هاروارد و بنیانگذار مادر علوم رفتاری نـوزادان و روش مراقبتهای تکاملی اختصاصی برای نوزادان پرخطر در جــهان و دکتر نیک کانمن (Dr. Nikk Conneman) فوق تخصص نوزادان از دانشگاه ارسموس هلند و مدیر بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان سوفیا در روتردام هلند استادان اصلی این کارگاه بودند.

از جمله نشست های این کارگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد: وضع کنونی مراقبت تکاملی در ایران، سلامت نوزادان و اقدامات فعلی در کشور، روش ارائه خدمات و ارزیابی و مراقبت اختصاصی تکاملی نوزاد (NIDCAP) و پیامد مراقبتی و اهمیت نقش محوری خانواده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، روش مراقبت آغوشی و نهایتا نشست مشورتی متخصصین وزارت بهداشت، مشاورین بین المللی و یونیسف در راستای بحث و تبادل نظر پیرامون پتانسیل های توسعه روش مذکور در NICU های ایرانی برای نوزادان ایرانی.

در طول این دوره شرکت کنندگان به طور گسترده در نشست های عملی در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان الزهرا اصفهان شرکت کردند تا تحت نظارت مدرسین بین المللی با نحوه ارائه مراقبتها آشنا شوند.

این کارگاه با رهبری اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمایت صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و همکاری فدراسیون بین المللی مراقبتهای تکاملی اختصاصی برای نوزادان پر خطر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NIDCAP Federation International) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، و مرکز رشد و نمو کودکان برگزار شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin