سفیر سوئیس در ایران مراسم چهارشنبه سوری در سفارت این کشور با پریدن از آتش جشن گرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفارت سوئیس در ایران با انتشار عکس برگزاری مراسم چهارشنبه سوری نوشت: یکی از مهم ترین مشخصه های چهارشنبه سوری پریدن از روی ۷ آتش است. امسال سفارت سوئیس این جشن ایرانی مهم را با کارکنان جشن گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin