• کیش لاروش: هنر نقّالی بسیار جالب و سرگرم کننده است

    دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با توجه به اینکه کشورهای ایران، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان را پوشش می دهد از اهمیت زیادی برخوردار است و از آنجا که کشور ایران هم از نظر فرهنگ و تمدن یک کشور شناخته شده ای است، این دفتر می‌تواند نقش ویژهای را در ارتقای روابط ایران با سازمان […]
    • ۱۳/۰۵/۱۳۹۴