• علیزاده: مناسبات با ایران در مرکز توجه آذربایجان قرار دارد

    در طی یکسال گذشته شاهد پویایی هرچه بیشتر در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان هستیم که این امر می تواند سرآغاز همکاری مشترک تجاری و علمی بین دو کشور باشد، به منظور بررسی روند فعالیت های صورت گرفته در حوزه های علمی، فرهنگی و بخصوص اقتصادی دو جانبه با سرکنسول جمهوری آذرباجان […]
    • ۲۵/۰۷/۱۳۹۴