بررسی سوابق و زندگی نامه آقای “عبدالرحمن بن عرفان بن غیثان الشهرى” سفیر عربستان در تهران

نام ونام خانوادگى: عبدالرحمن بن عرفان بن غیثان الشهرى

تاریخ تولد: 2/3/ 1378 هـ.ق.

رتبه نظامى: سرهنگ

تاریخ استخدام: 20/9/1403 هـ.ق

محل خدمت: اداره كل امور امنیتى وزارت خارجه

چهارچوب فعالیتهاى كارى شامل: انجام اقدامات پیشگیرى از تروریسم وتدابیر امنیتى در این زمینه، امنیت اطلاعات، برنامه ریزى سازمانهاى امنیتى تازه تاسیس وفنى، تهیه وآماده سازى استانداردها وویژگى هاى فنى جهت اجراى پروژه های امنیتى در نمایندگى هاى عربستان سعودى، مشاركت در بخشهاى دولتى همچون وزارت كشور، ریاست سازمان كل امنیت واطلاعات در ماموریتهاى داخلى وخارجى كه در رابطه با حفاظت امنیت نمایندگى هاى خادم حرمین شریفین در خارج كشور است.

از ذى الحجه سال 1423 هـ.ق مامور به خدمت در دبیرخانه گروه كارى مشورتى كه طبق فرمان عالى تشكیل یافته است.

شایستگى ها (ویژگى هاى) علمى:

ا– تحصیلات آكادمیك:

1- گذراندن دوره 3 ساله مهندسى الكترونیك در ایالت متحده آمریكا، در دانشكده (وبرستیت یوتا)، با درجه ممتاز.

2- گذراندن دوره افسران دانشگاهى در سال 1408 هـ.ق با درجه ممتاز.

3- لیسانس زبان انگلیسى از دانشگاه ملك عبدالعزیز در جده، با درجه بسیار خوب.

4- فوق لیسانس علوم جنایى در آكادمى عربى علوم جنایى نایف در بخش عدالت جنایى – تخصص سیاست جنایى – با درجه ممتاز، و ارائه پایان نامه اى تحت عنوان (امنیت وحمایت جنایى از حقوق دولت در امنیت خارجى) كه پژوهشى مقایسه اى بین فقه اسلامى وقوانین جنایى وضع شده مى باشد، با درجه 91%.

5- دكتراى حقوق جنایى از دانشگاه آمریكایى لندن در سال 2006.

مدارك بارز وبرتر علمى:

1- گواهى برترى از سوى جمعیت دانش آموزان دانشكده (وبرستیت – ایالت یوتا) در ایالت متحده آمریكا در تاریخ 3/May/1983م.

2- گواهى برترى از سوى جمعیت دانش آموزان دانشكده (وبرستیت – ایالت یوتا) در ایالت متحده آمریكا در تاریخ 30/July /1983م.

دوره هاى آموزشى:

1- گذراندن دوره توجیهى دیپلماتیك در انستیتوى پژوهشهاى دیپلماسى در وزارت خارجه.

2- گذراندن دوره امنیت اطلاعات ودستگاههاى امنیتى در مركز وزارت امور خارجه كه نزد مشاور پروژه (برنارد بركر اند روش) سوییسى صورت گرفت.

3- گذراندن دوره ارزیابى خطرات وكشف وخنثی كردن توطئه (ضد جاسوسى) در وزارت خارجه آمریكا كه مجرى آن شركت ITIبود.

در زمینه تدریس:

استاد مدعو در انستیتوى پژوهشهاى دیپلماسى وزارت خارجه كه تدریس دروس ذیل را برعهده دارد:

1- امنیت اطلاعات

2- تروریسم بین المللى

مشاركت در كمیته ها وماموریتها:

*‌ حضور ومشاركت در بیش از 100 كمیته كه طبق فرمان عالى و یا احكام وزارتى در داخل وخارج از كشور برگزار گردید، همچنین انجام موفقیت آمیز برخى ماموریتهاى مرتبط با امنیت ملى كه در برخى از نمایندگى ها صورت گرفت.

* عضو گروه حل وفصل مساله ربایندگى هواپیماها.

* حضور در برخى از جلسات به ریاست وزیر امور خارجه ومعاون وزیر امور خارجه.

* حضور در برخى از جلسات كمیته هاى خارجى به ریاست وزیر امور خارجه.

مدالها و نشانهای افتخار:

1- دریافت نشان درجه 3 افتخار ملك عبدالعزیز كه به دستور خادم حرمین شریفین جهت شركت در حل و فصل مساله ربودن هواپیماى روسى در فرودگاه امیر محمد بن عبد العزیز در مدینه منوره صورت گرفت.

2- دریافت مدال درجه 2 تقدیر نظامى به دستور خادم حرمین شریفین طبق فرمان شماره 7/ ب/ 14770 در تاریخ 23/8/1411 هـ.ق.

3- دریافت نشان امنیت از وزیر كشور، والا حضرت امیر نایف بن عبدالعزیز طبق فرمان شماره 2094 م/ ض در تاریخ 13/9/1415هـ.ق.

4- دریافت نشان خدمات نظامى كه اولین بار طبق فرمان شماره 1758/ض در تاریخ 5/8/1414 هـ.ق. صورت پذیرفت.

5- دریافت نشان خدمات نظامى كه دومین بار طبق فرمان شماره 1406/ ض در تاریخ 16/5/1421 هـ.ق. صورت پذیرفت.

6- دریافت نشان افتخار نبرد.

7- دریافت نشان افتخار یكصدمین دوره نشانها.

مشاركتها:

دریافت تقدیرنامه از والاحضرت امیر فیصل بن فهد كه جهت حضور در نهمین دوره مسابقات فوتبال خلیج فارس صورت گرفت.

تقدیرنامه ها:

1- دریافت تقدیرنامه از وزیر امور خارجه والاحضرت سعود الفیصل به سبب تلاشهایى كه در دبیرخانه گروه پیگیرى بحران عراق صورت یافت.

2- دریافت تقدیرنامه از والاحضرت امیر سعود الفیصل جهت مشاركت در همایش بین المللى مبارزه با تروریسم.

3- دریافت تقدیرنامه از والاحضرت امیر سعود الفیصل جهت مشاركت در همایش ویژه سران كه در مكه مكرمه صورت پذیرفت.

4- دریافت تقدیرنامه از والاحضرت امیر محمد بن نایف بن عبدالعزیز معاون وزیر كشور در امور امنیتى جهت تهیه و آماده سازى پژوهشى در رابطه با امنیت ملی از دیدگاه استراتژیك.

5- دریافت تقدیرنامه از قائم مقام وزارت امورخارجه به شماره 95/53/ز/12/208 در تاریخ 12/2/1405 هـ.ق. در رابطه با تلاشهاى ثمربخشى كه در رابطه با اصلاح دستگاههاى امنیتى در برخى نمایندگى هاى خادم حرمین شریفین و تلاشهاى مثمر ثمرى كه در آماده سازى، آموزش وآشنایى با دستگاههاى امنیتى نیروهاى حراستى وزارت خارجه صورت گرفت.

6- دریافت تقدیرنامه از مدیریت اداره كل آموزش به شماره م/ا/ع/م/6/ظ/879 درتاریخ 9/8/1408 هـ.ق. در رابطه با تلاشهایى كه در زمینه فعالیتهاى فرهنگى وورزشى وسومین نمایشگاه كتاب صورت پذیرفت وهمچنین همكارى با مدیریت  انستیتو طى ملحق شدن آن به دوره هفدهم افسران دانشگاهى.

7- دریافت تقدیرنامه از مدیر انستیتوى افسران به شماره م/ ا/ ع/م/6/ظ/811 در تاریخ 24/7/1408 هـ.ق. كه با توجه به فعالیتهاى فرهنگى صورت یافت.

8- دریافت تقدیرنامه از قائم مقام وزارت خارجه به شماره 95/53/100/5/1208 در تاریخ 16/8/1408 هـ.ق. كه شامل تقدیر وتشكر از تلاشهای فرهنگی ضمن خدمت در دوره افسران دانشگاهی.

9- دریافت تقدیرنامه از قائم مقام وزارت خارجه به شماره 95/ 53/171 در تاریخ 9/2/1410 هـ.ق. در رابطه با دست یافتن به موفقیت هایى كه در انجام ماموریتهاى امنیتى محوله در نمایندگی های خارج از كشور خادم حرمین شریفین همراه با اخلاص واز خودگذشتگى در كار صورت گرفت.

10- دریافت تقدیرنامه از قائم مقام وزارت خارجه در معاونت امور مالى وادارى به شماره 95/53/495 در تاریخ 29/2/1410 هـق. در رابطه با نقش ویژه وبارز ایشان در زمینه رعایت ترتیب وتهیه وارائه سخنرانى در زمینه آگاهى امنیتى كه در انستیتوى دیپلماتیك صورت یافت وهمراه با ترجمه فورى وهمزمان طى سخنرانى هاى پى در پى صورت گرفت.

11- دریافت تقدیرنامه از قائم مقام وزارت خارجه به شماره 95/53/2829 در تاریخ 26/12/1411 هـ.ق. در رابطه با تلاشهای ایشان در زمینه نقشه برداری برای سفارت خادم حرمین شریفین در آلمان صورت یافت.

مهارتهای شخصی:

توانایى كار با كامپیوتر، ترجمه فورى وهمزمان از انگلیسى به عربى وبرعكس، توانایى برنامه ریزى استراتژیكى واجرایى وتدریس وآموزش، توانایى تحلیل وارزیابى اوضاع سیاسى وامنیتی داخلى وخارجى.

 پژوهشها:

1- امنیت ملی از دیدگاه استراتژیك

2-حفاظت امنیت نمایندگى ها

3-امنیت صنعتى

4- مذاكره وگفتگوى امنیتی در حوادث ربایندگى هواپیماها

5- ربایندگى وتوقیف

6- تروریسم بین المللى

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin