فائو خواستار تشکیل منابع ژنتیک گیاهی با هدف اطمینان از حفاظت و پایداری تنوع زیستی گونه های گیاهی در ایران شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مکانیزم اشتراک گذاری ملی اطلاعات (ژنتیکی گیاهی) تامین کننده ابزار ارزشمندی است که نه تنها زمینه اشتراک گذاری دانش و تجربیات ژنتیک گیاهی را فراهم می کند، بلکه راه توسعه استراتژی های بهره برداری از این منابع و تقویت کشاورزی را نیز هموار می سازد، به گونه ای که اطمینان می دهد در صورت ادامه افزایش جمعیت جهانی، میزان دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی همچنان ادامه خواهد داشت.

این مکانیزم هم اکنون در 75 کشور جهان از جمله (کشورهای همجوار ایران) ترکیه، پاکستان، هند، عمان و اخیرا مصر، اردن و لبنان نیز به اجرا گذاشته و تکمیل شده است.

در همین راستا تعداد کثیری از نمایندگان و کارشناسان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های دولتی فعال در حوزه منابع ژنتیکی غذا و کشاورزی ایران با گردهمایی در کرج در قالب یک کارگاه آموزش ملی به بررسی چگونگی اجرای دومین برنامه “عمل جهانی برای حفاظت و بهره مندی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی” در چارچوب پروژه بین المللی فائو جهت انطباق با تغییرات آب و هوایی پرداختند.

طی برگزاری کارگاه مذکور، آقای سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت منابع ژنتیکی گیاهی در ارتقاء امنیت غذایی و حفاظت از تنوع زیستی گونه های کشاورزی تاکید کرد.

آقای ناکوزی اظهار داشت: در شرایطی که تاثیرات منفی تغییرات آب و هوایی به طور فزاینده ای در حال رشد است و گمانه زنی ها نیز از وخیم تر شدن بیشتر آن حکایت دارد، تنوع ژنتیکی گونه های گیاهی نقش اساسی و مهمی را در تامین بخش بنیادین ظرفیت محصولات کشاورزی کشورها، از جمله ایران ایفا می کند، به طوری که بر چالش های تحمیل شده توسط تغییرات آب و هوایی و نتایج آن که نا امنی غذایی است، اثر خواهد گذاشت.

فائو در حال حاضر پیشروترین سازمان بین المللی در حوزه تنوع زیستی و منابع ژنتیک غذا و کشاورزی جهان به شمار می رود.

شایان ذکر است، در سال 1983 فائو کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی غذا و کشاورزی ( که بعد ها به کمیسیون منابع ژنتیکی غذا و کشاوزری تغییر نام داد)، به عنوان مجمعی جهانی که به بررسی راهکارهای دسترسی و بهره مندی از اشتراک گذاری منابع ژنتیک می پردازد، را تاسیس کرد.

نهایتا در سال 1996 فائو زمینه های توسعه لازم جهت انطباق با برنامه عمل جهانی برای حفاظت و پایداری منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی را فراهم ساخت. در سال 2004 نیز پیمان بین المللی منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی با تصویب 133 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته شد.

کارگاه آموزشی پایش اجرای دومین برنامه عمل جهانی برای حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیک گیاهی در چارچوب پروژه بین المللی «بهینه سازی استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی جهت انطباق با تغییرات آب و هوایی» توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری موسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی طی روزهای 7 الی 8 بهمن در کرج برگزار شد

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin