محمدحسن آصفری رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران و جمهورى مجارستان با زولتان وارگاها ژونیس، سفیر جمهورى مجارستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

 به گزارش آوا دیپلماتیک، آصفرى در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را دوستانه و رو به رشد خواند و افزود: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه میان جمهورى اسلامى ایران و جمهورى مجارستان در عرصه هاى مختلف به ویژه ارتباطات پارلمانى، نقش مؤثری در کمک به افزایش سطح تعاملات دو کشور و رفع موانع توسعه همکاری هاى فیمابین دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار گفت: تعاملات دو کشور در زمینه هاى اقتصادى، تجارى، کشاورزى، دارویى و علمى – آموزشى از اهمیت فراوانى برخوردار است.

رئیس گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران و جمهورى مجارستان همچنین افزود: همکارى بخش هاى بهداشتى و درمانى دو کشور در زمینه مقابله با کرونا و اعطاى بورس تحصیلى به دانشجویان دو کشور، نقش مهمى در توسعه همکارى هاى فیمابین دارد.

زولتان وارگاها ژونیس نیز در این دیدار بر اهمیت ارتباطات میان مجالس دو کشور تاکید کرد و افزود: تعاملات پارلمانى و ارتباط نمایندگان بخش هاى مختلف مجالس دو کشور از جمله گروه هاى دوستى پارلمانى، نقش مهمى در توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد همکارى هاى منطقه اى و بین المللى دارد.

وى در ادامه تصریح کرد: ایران از پیشینه فرهنگى و تمدنى غنى برخوردار است و افزایش تعاملات میان بخش هاى مختلف دو کشور مورد توجه دستگاه دیپلماسى و سیاست خارجى مجارستان قرار دارد.

سفیر مجارستان در تهران همچنین به حضور چهار میلیون پناهجوى افغانى طى سالیان متمادى در ایران اشاره و از اقدامات کشورمان در زمینه کمک به معیشت و تحصیل آنان قدردانى کرد.

این دیپلمات مجارى در پایان این دیدار بر آمادگى دولت و پارلمان مجارستان براى گسترش مناسبات اقتصادى، سیاسى و پارلمانى با کشورمان تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin