سفیر آلمان در ایران اعتقاد دارد که حافظ و گوته انسان‌هایی آزاد اندیش بودند که به جای مرزبندی‌های رایج، چهارچوبهای فکری را از بین برده و شکافتند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، میشائیل کلور برشتولد در مراسم آغاز هفته فرهنگی آلمان در ایران گفت: هنگام خواندن شعر حافظ می توان زمان آشنایی وی با گوته را تصور کرد.

سفیر آلمان در جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: بین حافظ و گوته یک رابطه خویشاوندی معنوی شکل گرفت.

وی با بیان اینکه گوته گفتمانی شاعرانی با این همزاد شرقی داشته است، ادامه داد: دویست سال قبل گوته دیوان شرقی غربی را منتشر و امروز این دیوان ما را در این مکان جمع کرده است.

برشتولد که اعتقاد دارد حافظ دنیایی شاعرانه از عشق و دوستی خلق کرده است، اضافه کرد: حافظ و گوته تنها شاعر، ادیب و فیلسوف نبوده‌اند بلکه به آزاد اندیشی شهرت داشتند.

سفیر آلمان در ایران با بیان اینکه حافظ و گوته به جای مرز بندی چهارچوبهای فکری را شکافتند، اضافه کرد: آنها نشان دادند که شرق و غرب جدا شدنی نیستند.

بشتولد در ادامه یادآور شد: باید از این سفر فرهنگی بین جوامع مان پل بسازیم تا شرایط برای گفت و گو بین ملت‌ها فراهم شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin