سفیر ارمنستان با اشاره به آزاد بودن استفاده از ماهواره در این کشور به ظرفیت رسانه های داخلی این کشور برای جلب و جذب مخاطب ارمنی اشاره می کند.موهای جو گندمی دارد و لبخندی که همواره در طول مصاحبهبر لبانش جاریست. سفير خوش صحبت ارمنستان مسلط بهزبان فارسی است و از این جهت کار ما برای گفتگوی صميمانهراحت تر شد.
هر چند که علاقه گفتگو با رسانه ها نداردو به قول خودش انتشار اظهاراتش همواره تبعاتی را برایشدر پی داشته است، اما هر طور که بود با پيگيری های فراوانو دادن اطمينان خاطر به آقای سفير مبنی بر اینکه گفته هایشبدون هيچ دخل و تصرفی منتشر می شود، موفق به گفتگویی کوتاه با ” گریگور آراکلیان” شدیم.
وضعيت سرعت اینترنت در كشور شما چگونه است؟
سرعت اینترنت ارمنستان با ایران قابل قیاس نیست و بسیار بالاتر و فراگیرتر درتمام کشور است. البته این وضعیت برای ما آخر کار نیست و مردم ارمنستان به اینسرعت راضی نیستند و هنوز جای پیشرفت است. نباید خودمان را به اینوضعیت اینترنت قانع کنیم و باید هر روز سرعت را با ساخت و توسعه زیرساختها افزایشدهیم. ما به دنبال سرعتی فراتر از حد تصور از اینترنت هستیم.
ميزان سواد در كشور ارمنستان چند درصد است؟
مردم ارمنستان اهل مطالعه هستند و آمار مربوط به بیسوادی در ارمنستان صفراست.
یعنی در تمام ارمنستان هيچ فرد بیسوادی وجود ندارد؟
بله! جالب اینجاست که سال گذشته ایروان از طرف یونسکو پایتخت کتاب معرفیشــد و به همین مناسبت پانصدمین سالگرد چاپ اولین کتاب چاپی در ارمنستانجشن گرفته شد.
زمانی که ســفر وزیر فرهنگ ارمنستان به ایران انجام شد، درســازمان اســناد ایران کتابخانه ملی، آقای صالحی گفتند که در ایران و در اینکتابخانه، 7 میلیون واحد سند وجود دارد و خانم وزیر فرهنگ ارمنستان هم گفتندکه همان مقدار هم در کتابخانه ایروان موجود است؛ یعنی در ارمنستانی که ۳میلیونً جمعیت دارد، تقریبا7 میلیون واحد سند موجود است.
البته در ایروان یك کتابخانه وواحد تحقیقاتی وجود دارد که از این لحاظ در دنیا دارای شهرت است. در این مکاننســخ خطی از سراسر دنیا و حتی نسخ خطی بسیار قدیمی به زبانهای فارسی، عثمانی و عربی حفظ و نگهداری می شود.
اشاره كردید كه مردم شما گرایش مناسبی به سمت اینترنت دارند. بااین وجود وضعيت كتابخوانی در كشور شما چگونه می شود. فکر می كنيدكه ميزان سرانه مطالعه در كشور ارمنستان پایين بياید؟
متأسفانه این قصوری هست که در تمام دنیا مشاهده می شود؛ یعنی دسترسی بهاینترنت آسان تر است و اســتفاده از آن سهل تر شده تا برداشتن کتاب و مطالعه. البتهبرخی کشورها سیاست هایی را اعمال می کنند تا از طریق اینترنت نیز بتوانندآموزش های لازم را داشته باشند. برای مثال کتاب های اینترنتی را تبلیغ می کنند.
در كشورهای دیگر سياست هایی برای استفاده مفيد و مؤثر از اینترنتدر دستور كار دولتها قرار می گيرد. آیا در ارمنستان برنامه ای برای اینمنظور وجود دارد؟
بله. البته در مورد ایران می توانم بگویم که مردم علاقه زیادی نسبت به کتاب دارندو نمایشگاه کتابی که هر سال در مصلی برگزار می شود، گواه این موضوع است. هرسال از تعداد بازدیدکننده ها و تنوع و زیبایی غرفه های آنجاو تعداد کتابی که در آنجا عرضه می شود تعجب می کنم.
آیا مردم كشور شما می توانند بدون هيچ ضابطه ای از دیش هایماهواره ای استفاده كنند؟
بله، هیچ مشــکلی در ارمنستان نیست. من به شخصه در منزل ماهواره دارم، امایادم نیست که آخرین بار چه زمانی از ماهواره استفاده کردم، چرا که لزومی ندارد و برنامه هایزیادی از تلویزیون ملی ارمنستان پخش می شود و تنوع خوبی دارد. این برنامه ها همسرگرم کننده و هم آموزشی هستند.
در ایروان ۱۰ یا ۱۲ شبکه فعال است و ۶ شبکههم متعلق به روسیه است که زبانش برای ارمنی ها قابل درك است. پس لزومیندارد که زیاد از ماهواره استفاده شود. ما به دنبال تنوع در رسانه های ملی خود برایجذب مخاطب هستیم. تنوع خوب باشد، مخاطب خودش می آید.
با توجه به اینکه شما از آیين و دین ارمنی پيروی می كنيد، رسانه های شماچگونه مراسم مذهبی شما را پوشش می دهند؟
در کشــور ارمنستان یك شــبکه تلویزیونی فعال است که تنها مراسم مذهبی وفیلم های کلیسایی را پخش می کند و رسانه های چاپی هم وجود دارند که در موردرویدادهای کلیسایی خبر و گزارش منتشر می کنند.

البته در ارمنستان مذهب از سیاست جداست، اما برای ارامنه، مسیحیت دارای اهمیتبسیار زیادی است. جالب اســت بدانید ارمنستان اولین کشور در جهان است کهمســیحیت را به عنوان یك دین رسمی پذیرفته است. ما چند سال پیش هزار وهفتصدمین سال پذیرفتن مسحیت را جشن گرفتیم.
منبع: ماهنامه مديريت ارتباطات

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin