سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برقراری روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن را نشانه موفقیت دیپلماسی دولت یازدهم دانست.به گزارش آوا دیپلماتیک، سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برقراری روابط میان تهران و لندن در سطح كاردار غیرمقیم، نشانه موفقیت دیپلماسی دولت یازدهم است كه مجلس از آن حمایت می كند.

نقوی حسینی با بیان اینكه رهبری از تحرك دیپلماتیك دولت حمایت كرده اند، اظهار امیدواری كرد: این تحرك و رویكرد در دیپلماسی دولت یازدهم همچنان ادامه داشته باشد تا ملت شاهد موفقیت های بیشتری در عرصه سیاست خارجی باشد.

وی درباره مصوبه مجلس درباره روابط میان ایران و انگلیس در سطح كاردار اظهار داشت: این مصوبه مربوط به شرایط ویژه آن دوران بود و امروز به مصوبه نیاز نداریم.

نقوی حسینی اظهار داشت: در شرایط فعلی برای ارتقای روابط سیاسی ایران و انگلیس و تبادل سفیر بین دو كشور احتیاجی به تغییر مصوبه قبلی و مصوبه جدید وجود ندارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin