مدیر روابط بین الملل، اعتبار بخشی و رتبه بندی معاونت بین الملل با نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، دكتر جیهان طویلا نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با دکتر نکوفر، مدیر روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی معاونت بین الملل دیدار کرد.

در ابتدا دکتر طویلا با اشاره به اینکه هم اکنون برخی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با سازمان بهداشت جهانی (WHO) همکاری دارند، اظهار داشت: انستیتو غدد و متابولیسم و مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد از جمله این مراکز هستند.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران تصریح کرد: WHO مباحثی چون تغذیه، عادتهای رژیمی مناسب و فعالیتهای بدنی را در اولویت قرار داده که به زودی اطلاعات آن ارسال خواهد شد.

وی افزود: به منظور افزایش همکاری های استراتژیک، از دانشکده ها می خواهیم به جای آموزش پزشکی بر خدمات درمانی تمرکز کنند.

دکتر طویلا با بیان اینکه انتظار داریم دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به برگزاری دوره های کوتاه مدت برای مدیران میانی علاوه بر دانشجویان پزشکی اقداماتی انجام دهد، گفت: برگزاری دوره های یک ماهه بالینی جهت متقاضیان در منطقه نیز می تواند در اولویت قرار گیرد.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران تأکید کرد: WHO نیز در زمینه تبلیغات برگزاری این دوره ها همکاری لازم را با دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد داشت.

در ادامه مدیر روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی معاونت بین الملل نیز با ارائه توضیحاتی، بخشی از فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی تهران را معرفی کرد.

دکتر نکوفر با اشاره به اینکه تلاش می شود علاوه بر دانشکده بهداشت و مراکز تحقیقاتی که با سازمان بهداشت جهانی همکاری می کنند سایر دانشکده ها نیز به این عرصه وارد شوند، اظهار داشت: معاونت بین الملل دانشگاه این همکاری ها را پیگیری می کند ضمن اینکه آمادگی لازم جهت پذیرش دانشجوی خارجی و همکاری های مشترک در منطقه نیز وجود دارد.

وی از دکتر جیهان طویلا به منظور شرکت در جلسات ماهانه شورای بین الملل دانشگاه با رویکرد معرفی فعالیتهای WHO دعوت به عمل آورد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin