آلکسیس باندریچ وگا، سفیر کوبا در تهران با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شوراى اسلامى و مدیرکل بین الملل دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به مناسبات دوستانه و نزدیک دو کشور در عرصه هاى مختلف گفت: تحکیم و تقویت مناسبات تهران – هاوانا، گسترش همکارى ها به ویژه در عرصه هاى پزشکى، علمى و تحقیقاتى و همچنین همکارى هاى فعال پارلمانی اتخاذ مواضع مشترک و حمایت از یکدیگر در مجامع بین المللى، حائز اهمیت است.

وى در ادامه افزود: تقویت اتحاد و همدلى میان ایران و کوبا، نقش مهمى در شکست توطئه هاى دشمنان به ویژه شکست تحریم هاى ظالمانه دارد.

آلکسیس باندریچ وگا، سفیر کوبا در تهران با تبریک برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گفت: مسئولان سیاسى و پارلمانى کوبا با توجه به جایگاه جمهورى اسلامى ایران در منطقه و جهان از گسترش مناسبات همه جانبه با ایران در عرصه هاى پارلمانى، سیاسى، اقتصادى، صنعتى، پزشکى، علمى – آموزشى و گردشگرى استقبال مى کنند.

وى از حمایت هاى دولت و مجلس شوراى اسلامى در اعلام انزجار از اقدامات آمریکا و محکومیت دخالت هاى این کشور در امور داخلى کوبا و اعمال فشار بر مردم کوبا از طریق اعمال تحریم هاى ناعادلانه، قدردانى کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin