آقای اریک اووسو بواتنگ، سفیر جمهورى غنا در تهران با ابوالفضل عمویى، رئیس گروه دوستی پارلمانى جمهورى اسلامى ایران و جمهورى غنا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، عمویى در ابتداى این دیدار با اشاره به مناسبات دوستانه دو کشور گفت: توسعه روابط با کشورهاى آفریقایى از اصول مهم سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران به شمار مى آید و گسترش مناسبات تهران – آکرا حائز اهمیت است.

وى همچنین تصریح کرد: گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ایران – جمهورى غنا از روند تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه فیمابین در عرصه هاى پارلمانى، سیاسى و اقتصادى حمایت می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى اسلامى در ادامه این دیدار گفت: همکارى هاى  ایران و غنا در عرصه هاى اقتصادى، تجارى، کشاورزی و پزشکى به نفع مردم دو کشور است.

 اریک اووسو بواتنگ، سفیر جمهورى غنا در تهران نیز در این دیدار گفت: توسعه روابط با جمهورى اسلامى ایران به عنوان کشورى با اهمیت در منطقه و جهان براى مردم و دولت جمهوری غناء حائز اهمیت است.

وى در ادامه گفت: جمهورى غنا همواره از روند تقویت همکارى هاى سیاسى، پارلمانى، اقتصادى، پزشکى، علمى – آموزشى و انتقال تجربیات مختلف با ایران استقبال مى کند.

سفیر جمهورى غنا در تهران در پایان این دیدار گفت: از کلیه اقدامات و تلاش هاى گروه دوستى پارلمانى در مجالس ایران و غنا که در جهت افزایش ارتباطات و همکارى هاى دو کشور است، حمایت مى کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin