سفیر جدید مالی در تهران رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه تسلیم کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر جدید کشور آفریقایی مالی، در آغاز ماموریت خود در ایران رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin