دومین نشست سفیر غنا در ایران با مسئولان معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران به گفتگوهای عملیاتی برای توسعه همکاری بین المللی آموزشی و علمی مشترک پرداخته شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این نشست درباره مقدمات زیرساختی و اخذ مجوزهای تأسیس شاخه دانشگاه علوم پزشکی ایران در غرب آفریقا مذاکرات اولیه صورت پذیرفت.

همچنین مقرر شد اریک اووسو بواتنگ سفیر غنا در ایران و بیژن گرامی کاردار ایران در غنا با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، برای سرعت بخشی به این امر اقدام شود.

گسترش این همکاری ها می تواند به عنوان فرصتی ارزشمند برای آموزش دانشجویان کشور غنا در ایران صورت پذیرد که این مسئله نیازمند یک سان سازی کریکولوم آموزشی دو کشور و همچنین ارزیابی سطح علمی آموزش در دانشگاه ایران از سوی شورای پزشکی و دندانپزشکی کشور غنا است.

در این نشست، دکتر مهدی مقتدائی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران، اریک اوسو بواتنگ سفیر کشور جمهوری غنا،  محمد ایمورو رایزن سیاسی اقتصادی غنا، بیژن گرامی کاردار ایران در غنا و دکتر مسعود ملکی مدیر امور توسعه بین الملل حضور داشتند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin