دبیرخانه کمیته راهبری ملی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان افتتاح شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، دفتری با نام “دبیرخانه کمیته راهبری ملی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان” افتتاح شد.

این گشایش با حضور آقای برنارد دویل نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران، دبیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، آقای عزیز کاظمی و دیگر مسئولین اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور صورت گرفت.

ت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin