آذربایجان

۲۰ ژانویه روز مبارزه شرافتمندانه در حافظه خونین مردم آذربایجان است

۲۸ سال از فاجعه ۲۰ ژانویه که یکی از خونبارترین حوادث قرن بیستم می باشد، به عنوانه مثابه مبارزه در مسیر آزادی و حفظ تمامیت ارضی وارد تاریخ سیاسی آذربایجان گردیده و صفحه ای قهرمانانه را رقم زده است می گذرد. بیشتر بخوانید »