بایگانی نویسنده: nazari

۲۰ ژانویه روز مبارزه شرافتمندانه در حافظه خونین مردم آذربایجان است

۲۸ سال از فاجعه ۲۰ ژانویه که یکی از خونبارترین حوادث قرن بیستم می باشد، به عنوانه مثابه مبارزه در مسیر آزادی و حفظ تمامیت ارضی وارد تاریخ سیاسی آذربایجان گردیده و صفحه ای قهرمانانه را رقم زده است می گذرد. بیشتر بخوانید »